Google+

การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK

การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (Chinese Tests)

การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน มี 3 ประเภท คือ HSK, YCT และ BCT ซึ่งทั้ง 3ประเภทนี้ ดำเนินการโดย HANBAN ของรัฐบาลจีน จัดขึ้นเพื่อตอบสนองต่อความต้องการเรียนรู้ภาษาจีนของประชากรทั่วโลก

                               

HSK (Hanyu Shuping Kaoshi) มุ่งวัดความรู้ภาษาจีนของผู้ที่มิได้เป็นเจ้าของภาษา ในด้านการใช้ภาษาในชีวิตประจำวัน ภาษาเชิงวิชาการ และ ภาษาที่ใช้เพื่อการประกอบอาชีพ

 

YCT ( Youth Chinese Test) มุ่งวัดความสามารถในการใช้ภาษาจีนของนักเรียนชั้นประถมศึกษา และ มัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งมิได้เป็นเจ้าของภาษา โดยวัดความสามารถการใช้ภาษาในชั้นเรียนและในชีวิตประจำวัน

 

BCT (Business Chinese Test) เป็นการสอบมาตรฐานสำหรับผู้ที่มิได้เป็นเจ้าของภาษา โดยมุ่งวัดความสามารถในการใช้ภาษาธุรกิจโดยเฉพาะ

 

HSK

YCT

 

จำนวน

คำศัพท์

 

ระดับความสามารถ

เทียบระดับความสามารถ

ของยุโรป CEFR

สอบ

ข้อเขียน

สอบ

ปากเปล่า

สอบ

ข้อเขียน

สอบ

ปากเปล่า

HSK 6

การพูด

ขั้นสูง

 -

 -

5000+

ระดับ 5

C 2

HSK 5

 -

 -

2500

C 1

HSK 4

การพูด

ขั้นกลาง

 -

1200

ระดับ 4

B 2

HSK 3

YCT 4

การพูดขั้นกลาง

600

ระดับ 3

B 1

HSK 2

การพูด

ขั้นต้น

YCT 3

การพูดขั้นต้น

300

ระดับ 2

A 2

HSK 1

YCT 2

150

ระดับ 1

A 1

 -

 -

YCT 1

80

 -

 -

 

Hanyu Shuping Kaoshi (HSK, Chinese Proficiency Test) มุ่งวัดความรู้ภาษาจีนของผู้ที่มิได้เป็นเจ้าของภาษา ในการสื่อสารใช้ภาษาในชีวิตประจำวัน ภาษาเชิงวิชาการ และ ภาษาที่ใช้เพื่อการประกอบอาชีพ การสอบ HSK แยกออกเป็นสองส่วน คือ การสอบข้อเขียน และ การสอบปากเปล่า การสอบข้อเขียนมี 6 ระดับ คือ HSK ระดับ 1 –HSK ระดับ 6 ส่วนการสอบปากเปล่ามี 3 ระดับ คือ HSK-Speaking (ขั้นต้น), HSK-Speaking (ขั้นกลาง) และ HSK-Speaking (ขั้นสูง) ในการสอบปากเปล่านั้น จะสอบโดยใช้วิธีบันทึกเสียงของผู้เข้าสอบ โดยดำเนินการในห้องสอบ

 

HSK ระดับ 1

วัดความรู้ความสามารถการใช้คำศัพท์และประโยคง่าย ๆ เพื่อการสื่อสารในเรื่องเฉพาะทาง และ มีพื้นฐานที่จะศึกษาภาษาจีนในระดับต่อไป

ระดับ 1 รู้คำศัพท์อย่างน้อย 150 คำ มีข้อสอบทั้งหมด 40 ข้อ แบ่งออกเป็น ฟังและอ่าน อย่างละ 20 ข้อ คะแนนเต็ม 200 สอบได้ 120 ถือว่าผ่าน 

HSK ระดับ 2

วัดความรู้ความสามารถการใช้คำศัพท์และประโยคง่าย ๆ เพื่อการสื่อสารเรื่องทั่วไปเฉพาะที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน การสอบระดับนี้ถือว่าเป็นการสอบขั้นที่สูงขึ้นสำหรับผู้เริ่มเรียน

ระดับ 2 รู้คำศัพท์อย่างน้อย 300 คำ มีข้อสอบทั้งหมด 60 ข้อ แบ่งออกเป็น ฟัง 35 ข้อ และอ่าน 25 ข้อ คะแนนเต็ม 200 สอบได้ 120 ถือว่าผ่าน 

HSK ระดับ 3

วัดความรู้ความสามารถการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารเรื่องทั่วไปในชีวิตประจำวัน รวมทั้ง เรื่องการเรียน และ การทำงาน หากผู้เข้าสอบระดับนี้เดินทางอยู่ในประเทศจีน ต้องสามารถใช้ภาษาสื่อสารเรื่องพื้นฐานทั่วไปได้

ระดับ 3 รู้คำศัพท์อย่างน้อย 600 คำ มีข้อสอบทั้งหมด 80 ข้อ แบ่งออกเป็น ฟัง 40 ข้อ อ่าน 30 ข้อ และการเขียน 10 ข้อ คะแนนเต็ม 300 สอบได้ 180 ถือว่าผ่าน  

HSK ระดับ 4

วัดความรู้ความสามารถการใช้ภาษาในระดับที่สามารถอธิบายเรื่องราวที่กว้างขวางได้มากขึ้น และ สามารถสื่อสารกับชาวจีนผู้เป็นเจ้าของภาษาได้

ระดับ 4 รู้คำศัพท์อย่างน้อย 1,200 คำ  มีข้อสอบทั้งหมด 100 ข้อ แบ่งออกเป็น ฟัง 45 ข้อ อ่าน 40 ข้อ และการเขียน 15 ข้อ คะแนนเต็ม 300 สอบได้ 180 ถือว่าผ่าน 

HSK ระดับ 5

วัดความรู้ความสามารถการใช้ภาษาในระดับที่สามารถอ่านหนังสือพิมพ์และวารสารภาษาจีนได้ สามารถดูภาพยนตร์และโทรทัศน์ได้อย่างเข้าใจ รวมทั้งสามารถเขียนและพูดได้อย่างครบถ้วนกระบวนความ

ระดับ 5  รู้คำศัพท์อย่างน้อย 2,500 คำ มีข้อสอบทั้งหมด 100 ข้อ แบ่งออกเป็น ฟัง 45 ข้อ อ่าน 45 ข้อ และการเขียน 10 ข้อ คะแนนเต็ม 300 สอบได้ 180 ถือว่าผ่าน 

HSK ระดับ 6

วัดความรู้ความสามารถการใช้ภาษาในระดับที่มีทักษะ สามารถเข้าใจเรื่องที่ได้ฟัง ได้อ่านโดยทันที รวมทั้งสามารถสื่อสารเรื่องต่าง ๆ ได้อย่างคล่องแคล่วทั้งการพูดและการเขียน

ระดับ 6 รู้คำศัพท์อย่างน้อย 5,000 คำ มีข้อสอบทั้งหมด 101 ข้อ แบ่งออกเป็น ฟัง 50 ข้อ อ่าน 50 ข้อ และการเขียน 1 ข้อ คะแนนเต็ม 300 สอบได้ 180 ถือว่าผ่าน  

 

จำนวนข้อและเวลาที่ใช้สอบ ของการสอบข้อเขียน ( HSK-Written Test Structure)

 

ระดับ

การสอบ

จำนวน

ข้อสอบ

ระยะเวลาสอบ

(นาที)

ระดับ 1

การฟัง/ การอ่าน

40

35

ระดับ 2

การฟัง/ การอ่าน

60

50

ระดับ 3

การฟัง/ การอ่าน/ การเขียน

80

85

ระดับ 4

การฟัง/ การอ่าน/ การเขียน

100

100

ระดับ 5

การฟัง/ การอ่าน/ การเขียน

100

120

ระดับ 6

การฟัง/ การอ่าน/ การเขียน

101

135

 

จำนวนข้อและเวลาที่ใช้สอบ ของการสอบปากเปล่า ( HSK-Speaking Test Structure)

 

ระดับ

การสอบ

จำนวน

ข้อสอบ

ระยะเวลาสอบ

(นาที)

ขั้นต้น

ฟังและพูดตาม/ ฟังและตอบ/ พูดเอง

27

17

ขั้นกลาง

ฟังและพูดตาม/ ดูและพูด/ พูดเอง

14

21

ขั้นสูง

ฟังและเล่าด้วยภาษาของตนเอง/อ่านข้อความ/ พูดเอง

6

24

 

YCT (Youth Chinese Test) เป็นข้อสอบมาตรฐานที่ใช้วัดความสามารถในการใช้ภาษาจีนของนักเรียนชั้นประถมศึกษา และ มัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งมิได้เป็นเจ้าของภาษา โดยวัดความสามารถการใช้ภาษาในชั้นเรียนและในชีวิตประจำวัน การสอบ YCT แยกออกเป็นสองชนิด คือ การสอบข้อเขียน และ การสอบปากเปล่า   การสอบข้อเขียนมี 4 ระดับ คือ YCT ระดับ 1 –YCT ระดับ 4 ส่วนการสอบปากเปล่ามี 2 ระดับขั้น คือ YCT-Speaking ขั้นต้น (Basic) และ YCT-Speaking ขั้นกลาง (Intermediate) ในการสอบปากเปล่านั้น จะสอบโดยใช้วิธีบันทึกเสียงของผู้เข้าสอบ โดยดำเนินการในห้องสอบ

                YCT ระดับ 1

                วัดความรู้ความสามารถการใช้ภาษาในระดับที่เข้าใจคำศัพท์ สามารถใช้คำศัพท์นั้นในประโยคง่าย ๆ ได้ และ มีความรู้ขั้นพื้นฐานที่จะเรียนภาษาจีนในระดับที่สูงขึ้น

                YCT ระดับ 2

                วัดความรู้ความสามารถการใช้ภาษาในระดับที่เข้าใจศัพท์และประโยคพื้นฐานในการสื่อสารเบื้องต้น

                YCT ระดับ 3

                วัดความรู้ความสามารถการใช้ภาษาในระดับที่จะใช้สนทนาเรื่องที่ไม่ซับซ้อน เช่นเรื่องทั่วไปในชีวิตประจำวันเป็นต้น มีความสามารถอยู่ในระดับสูงของการเริ่มเรียนภาษาจีนเบื้องต้น 

                YCT ระดับ 4

                วัดความรู้ความสามารถการใช้ภาษาในระดับสื่อสารเรื่องราวในชีวิตประจำวันและเรื่องการเรียน หากผู้เข้าสอบ YCT ระดับ 4 เดินทางอยู่ในประเทศจีน ต้องสามารถใช้ภาษาสื่อสารเรื่องพื้นฐานทั่วไปได้

จำนวนข้อและเวลาที่ใช้สอบ ของการสอบ YCT ข้อเขียน ( YCT-Written Test Structure)

 

ระดับ

การสอบ

จำนวน

ข้อสอบ

ระยะเวลาสอบ

(นาที)

ระดับ 1

การฟัง/ การอ่าน

35

30

ระดับ 2

การฟัง/ การอ่าน

40

45

ระดับ 3

การฟัง/ การอ่าน

60

55

ระดับ 4

การฟัง/ การอ่าน/ การเขียน

80

80

 

จำนวนข้อและเวลาที่ใช้สอบ ของการสอบ YCT ปากเปล่า ( YCT-Speaking Test Structure)

 

ระดับ

การสอบ

จำนวน

ข้อสอบ

ระยะเวลาสอบ

(นาที)

ขั้นต้น (Basic)

ฟังและพูดตาม/ ฟังและตอบ/ ดูและพูด

25

17

ขั้นกลาง (Intermediate)

ฟังและพูดตาม/ ดูและพูด/ พูดเอง

14

19

 

BCT (Business Chinese Test) เป็นการสอบมาตรฐานสำหรับผู้ที่มิได้เป็นเจ้าของภาษา โดยมุ่งวัดความสามารถในการใช้ภาษาธุรกิจ การสอบ BCT แยกเป็น 2 ชนิด คือ BCT (Listening & Reading) และ BCT (Speaking & Writing) ผู้เข้าสอบจะเลือกสอบชนิดใดชนิดหนึ่ง หรือ เลือกสอบทั้งสองชนิดก็ได้

 

                BCT ระดับ 1

                วัดความรู้ความสามารถการใช้ภาษาในระดับที่ผู้เข้าสอบยังไม่สามารถใช้ภาษาจีนธุรกิจได้

                BCT ระดับ 2

                วัดความรู้ความสามารถการใช้ภาษาในระดับที่ผู้เข้าสอบสามารถใช้ภาษาจีนธุรกิจได้ในระดับพื้นฐาน

                BCT ระดับ 3

                วัดความรู้ความสามารถการใช้ภาษาในระดับที่ผู้เข้าสอบสามารถใช้ภาษาจีนธุรกิจได้เป็นอย่างดี

 

                ลักษณะของการสอบ BCT (BCT-Test Structure)

 

ประเภท

การสอบ

จำนวนข้อสอบ

ระยะเวลาสอบ

(นาที)

BCT (ฟัง/อ่าน)

การฟัง/ การอ่าน

100

100

BCT (พูด/เขียน)

การพูด/ การเขียน

4

50

 

ผลการสอบ

ผู้เข้าสอบทุกคนจะได้รับแจ้งผลการสอบ

 

ผลการสอบ HSK ได้รับการเก็บไว้เป็นหลักฐานอ้างอิงได้ในระยะยาว แต่อย่างไรก็ตาม การใช้ผลการสอบเพื่อประกอบเป็นหลักฐานสมัครเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศจีน จะต้องเป็นผลสอบที่มีอายุไม่เกิน 2 ปีนับจากวันสอบเท่านั้น

 

ผลการสอบ YCT ได้รับการเก็บไว้เป็นหลักฐานอ้างอิงได้ในระยะยาวเช่นเดียวกัน นอกจากนี้ผลการสอบ YCT สามารถใช้เป็นหลักฐานประกอบการวัดและประเมินผลหลักสูตรจีนในสถานศึกษาชั้นประถมศึกษาและชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นได้

 

ผลการสอบ BCT สำหรับผู้ผ่านระดับ 2 ขึ้นไปเท่านั้นจึงจะได้รับประกาศนียบัตรซึ่งมีอายุใช้งาน 2 ปี (นับจากวันสอบ)

 

กำหนดการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (ประเทศไทย) ประจำปี 2020 


Download HSK Vocabulary

#1 โดย: Ek [IP: 183.88.168.xxx]
เมื่อ: 2018-11-20 21:39:52
ค่าสอบเท่าไหร่
#2 โดย: itman [IP: 122.154.253.xxx]
เมื่อ: 2019-08-28 16:08:30
มีค่าใช้จ่าในการสอบไหมคะ

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 71,939