Google+

พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน

พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน

起飞前 qi fei qian ก่อนขึ้นเครื่อง

Before Take-Off

1. 早上好,女士(先生)。欢迎登机!

zăo shàng hăo, nǚ shì (xiānshēng). huānyíng dēng jī!

จ่าวซ่าง ห่าว ,นวี่ ซื่อ (เซียนเซิง). ฮวานอิ๋ง เติงจี

อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านสุภาพสตรี/คุณผู้หญิง(สุภาพบุรุษ/คุณผู้ชาย) ยินดีต้อนรับสู่การขึ้นเครื่องค่ะ

Morning, madam(Sir). Welcome board!

คำศัพท์

登机 dēng jī ขึ้นเครื่อง

 

2. 请允许自我介绍。我叫___,本次航班的乘主任务长。

qĭng yúnxŭ zì wŏ jiàshào. wŏ jiào ___,běn cì háng bān de chéng zhŭ rèn wù zhăng.

ฉิ่ง อวิ๋น สวี่ จื้อ หว่อ เจี่ยเซ้า . หว่อ เจี้ยว--- เปิ่น ชื่อ หัง ปาน เตอะ เฉิง จู่ เหยิน อู้ จ่าง

ดิฉันขออนุญาตแนะนำตนเองค่ะ ดิฉัน---- หัวหน้าพนักงานต้อนรับในเที่ยวบินนี้

May I introduce myself, I’’m ___, the chief purser of this flight.

คำศัพท์

允许 yúnxŭ ขออนุญาต

航班 háng bān เที่ยวบิน

乘主任务长 chéng zhŭ rèn wù zhăng หัวหน้าพนักงานต้อนรับ

 

3. 早上好,先生。欢迎登机。坐公务还是经济舱?

zăo shàng hăo ,xiānshēng .huānyíng dēngjī . zuò gōng wù hái shì jīng jì cāng?

 

จ่าวซ่าง ฮ่าว เซียนเซิง ฮวานอิ๋ง เติงจี จั้ว กงอู้ ไห ซื่อ จิง จี้ ชาง?

อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านสุภาพบุรุษ/คุณผู้ชาย ยินดีต้อนรับขึ้นสู่เครื่องบิน ที่นั้งชั้นธุรกิจหรือที่นั้งชั้นประหยัดค่ะ?

Morning, sir. Welcome aboard. Business class or economy?

คำศัพท์

公务舱 gōng wù cāng ที่นั้งชั้นธุรกิจ

经济舱 jīng jì cāng ที่นั้งชั้นประหยัด

 

4. 请跟我来,您的座位在客舱中部。

qĭng gēn wŏ lái, nín de zuò wèi zài kè cāng zhōngbù.

ฉิ่ง เกิน หว่อ หลาย หนิน เตอ จั้ว เว่ย จ้าย เค่อ ชาง จง ปู้

กรุณาตามดิฉันมาค่ะ ที่นั้งของท่านอยู่ตรงที่นั้งผู้โดยสารแถวกลาง(ลำเครื่อง)

Follow me, please. Your seat is in the middle of the cabin.

คำศัพท์

客舱中部 kè cāng zhōngbù ที่นั้งผู้โดยสารแถวกลาง(ลำเครื่อง)

 

5. 是左边靠走廊座位------这是您的座位。

shì zuŏ biān kào zŏu láng zuò wèi –zhè shì nín de zuò wèi.

ซื่อ จั่ว เปียน เข้า โจ่ว หลัง จั้ว เว่ย—เจ้อ ซื่อ หนิน เตอ จั้ว เว่ย

ที่นั้งอยู่ทางด้านซ้ายติดริมทางเดิน--นี้คือที่นั้งของท่านค่ะ

An aisle seat on the left side ------ Here you are, sir.

คำศัพท์

走廊 zŏu láng ริมทางเดิน

Visitors: 42,264