Google+

เรียนภาษาจีนสำหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว โรงแรม ร้านอาหารและงานบริการอื่นๆ

预订房间 Booking a room [Hotel Service]
#ChineseLanguage #ChineseForHotelService #TutorHai #SkyProject


并管/饭店/旅馆/ ปิงก่วน/ฟั่นเตี้ยน
bīnguăn/fàndiàn/lǜguăn hotel
服务 ฝูอู้
fúwù service
经理 จิงหลี่
jīnglĭ manager
服务员 ฝูอู้เหยีวน
fúwùyuán attendant
服务台 ฝูอู้ไถ
fúwùtái reception (lit. service platform)
预订了吗? อวี้ติ้งเลอมา?
yùdìng le ma? have you reserved?
请问,有房间吗? ฉิ่งเวิ่น, โหย่วฝางเจียนมา?
Qĭng wèn, yŏu fángjiān ma? do you have any rooms available, please?

 

Advertisement
几位? จี่เว่ย?
jĭ wèi? (for) how many?
一位 อี๋เว่ย
yí wèi one person
两位 เหลี่ยงเว่ย
liăng wèi two people
几天 จี่เทียน?
jĭ tiān? for how many days?
一个晚上 อี๋เก้อะหว่านซรั่ง
yí ge wănshang one night
两天 เหลี่ยงเทียน
liăng tiān two days
一个星期 อี๋เก้อะซิงชี
yí ge xīngqī one week
单人房间 ตันเหรินฝางเจียน
dānrén fángjiān single room
双人房间 ซรวงเหรินฝางเจียน
shuāngrén fángjiān double room
包早餐吗? เปาจ่าวชานมา?
bāo zăocān ma? is breakfast included?
早餐/早饭 จ่าวชาน/จ่าวฟั่น
zăocān/zăofàn breakfast
晚饭 หว่านฟั่น
wănfàn dinner, supper
餐厅在哪儿? ชานทิงจ้ายหน่าร์
cāntīng zài năr? where is the restaurant?
餐厅 ชานทิง
cāntīng restaurant, canteen
酒吧 จิ่วปา
jiŭbā bar
有电话吗? โหย่วเตี้ยนฮว่ามา?
yŏu diànhuà ma? is there a telephone?
电话 เตี้ยนฮว่า
diànhuà telephone
电视 เตี้ยนซรื่อ
diànshì television
洗手间 สีโสร่วเจียน
xĭshŏujiān bathroom
厕所 เช่อสั่ว
cèsuŏ toilet
淋浴 หลินอวี้
línyù shower
水 สรุ่ย
shuĭ water

Paying for a room
多少钱? ตัวสร่าวเฉียน?
duōshao qián? how much is it?
一个房间 อี๋เก้อะฝางเจียน
yí ge fángjiān per room
八百快一天 ปาไป่ไคว่อิ๊เทียน
bā băi kuài yì tiān 800 kuai a day

Advertisement
美元 เหม่ยเหยีวน
mĕiyuán US dollar
收信用卡吗? โซรวซิ่นย่งข่ามา?
shōu xìnyòng kă ma? do you take credit cards?
收 โซรว
shōu yes
对不起,不收 ตุ้ยปู้ฉี,ปู้ โซรว
duìbuqĭ, bù shōu sorry, no (credit cards)
只收现金 จรื่อ โซรวเซี่ยนจิน
zhĭ shōu xiànjīn cash only
填 เถียน
tián to fill in (a form)
请填这张表 ฉิ่งเถียนเจ้อจางเปี่ยว
qĭng tián zhè zhāng biăo please fill in this form
护照 หู้เจ้า
hùzhào passport
请给我您的护照 ฉิ่งเก๋ยหว่อหนินเตอะหู้เจ้า
qĭng gĕi wŏ nĭn-de hùzhào please give me your passport
请到这边 ฉิ่งเต้าเจ้อเปียน
qĭng dào zhèibiān please come this way
钥匙 เย้าสรึ
yàoshi key
这是您的钥匙 เจ้อซรื่อหนินเตอะเย่าสรึ
zhè shì nín-de yàoshi here is your key
行李 สิงหลี่
xíngli luggage

Making a complaint
我有(个)问题 หว่อโหย่ว(เกอะ)เวิ่นถี
wŏ yŏu (ge) wèntí I have a problem
有问题 โหย่วเวิ่นถี
yŏu wèntí to have problems
吵 ฉ่าว
chăo noisy
太吵 ไท่ฉ่าว
tài chăo le it's noisy
坏了 ไฮว่เลอะ
huài le broken (lit. gone bad)
太小了 ไท่เสี่ยวเลอะ
tài xiăo le too small
脏 จาง
zāng dirty

 
Visitors: 37,163